VBC Real

aktualne aktualne aktualne

Systém riadenia a zaisťovania akosti rozvíjame v súlade s medzinárodnými štandartami. Zákazníkom vždy poskytujeme informácie a žiadané služby, ktorých úroveň starostlivo sledujeme a vyhodnocujeme. Prijímame len také zákazky, ktoré môžu byť kvalitne zabezpečené. Optimalizujeme využitie vnútorných zdrojov spoločnosti, podporujeme zamestnancov pri zlepšovaní kvality práce a pri ich sebarealizácii. Na základe zistených interných auditov, analýz a prieskumov neustále zlepšujeme systém riadenia a prijímame systémové opatrenia k náprave neuspokojivých výsledkov.

Ochrana životného prostredia
Ochrana životného prostredia je jednou zo základných priorít našej spoločnosti a stáva sa súčasťou jej riadenia. Pri výbere materiálov, technológií a riešení investičných programov sa zameriavame na zvyšovanie efektivity, bezpečnosti a šetrnosti k životnému prostrediu. V rámci vzdelávania zamestnancov systematicky zlepšujeme ich uvedomenie a znalosti potrebné k ochrane životného prostredia. Pravidelne zisťujeme a hodnotíme svoje vplyvy na životné prostredie a výsledky hodnotení využívame k zlepšovaniu procesov v našej spoločnosti.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
V riadiacom systéme spoločnosti patrí bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov k našim základným prioritám. Do riešenia otázok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zapájame aj samotných zamestancov. Každý zamestnanec dbá podľa svojich možností o svoju vlastnú bezpečnosť, o svoje zdravie a bezpečnosť a zdravie osôb, ktorých sa bezprostredne dotýka jeho konanie. Znalosť predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre všetky činnosti, ktoré zamestnanec vykonáva, je súčasťou jeho kvalifikačných predpokladov a systematické vzdelávanie zamestnancov zvyšuje ich kvalifikáciu a uvedomenie si dôležitosti kultúry bezpečnosti.

Vďaka systému preventívnej zdravotnej starostlivosti vytvárame predpoklady na to, aby žiaden zamestnanec nevykonával práce, ktoré by nezodpovedali jeho zdravotnej spôsobilosti. Výber a hodnotenie subdodávateľov vykonávame s ohľadom na ich schopnosť dodržiavať štandardy bezpečnosti a ochrany zdravia uplatňované v spoločnosti. Naše technologické predpisy obsahujú zásady bezpečnosti pre každú danú činnosť. Požiadavky bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci uplatňujeme aj pri obstarávaní investičného majetku, technológií a materiálov. Uvádzame do prevádzky stroje a technické zariadenia, ktoré zodpovedajú príslušným predpisom a po prevedení predpísaných kontrol, skúšok a revízii.