VBC Real

aktualne aktualne aktualne

Všetci naši zamestnanci rešpektujú platné právne predpisy a plnia spoľahlivým spôsobom svoje záväzky. S obchodnými partnermi jednajú poverení zamestnanci VBC Real otvorene a eticky. Všetci zamestnanci zamedzujú situáciám, v ktorých by sa ich súkromné alebo finančné záujmy mohli dostať do rozporu so záujmami VBC Real. Žiaden zamestnanec v súvislosti s obchodnými stykmi s tretími stranami nepožaduje ani neprijíma platby, osobné dary alebo iné plnenia. Zamestnanci VBC Real nesmú uzatvárať zmluvy so spoločnosťami, v ktorých sú členmi štatutárnych orgánov, alebo v nich majú majetkovú účasť a nesmú podnikať v oboroch, v ktorých majú za VBC Real oprávnenie uzatvárať zmluvy.

Etický kódex a zamestnanci
Za etické správanie v duchu tohto kódexu sa považuje hlavne:

  1. Čestné konanie v súlade s dobrými mravmi.
  2. Neuvádzanie do omylu a neposkytovanie nepravdivých informácií.
  3. Neponúkať služby a dodávky za podmienok, o ktorých je predtým známe, že sú nesplniteľné.
  4. Nedodržanie daného slova.

Obchodné tajomstvo a dôverné informácie
Obchodné tajomstvo a dôverné informácie sú v spoločnosti ochraňované a zamestnanci ich nepostupujú tretím stranám bez súhlasu k tomu oprávneného zamestnanca VBC Real. Informácie o spoločnosti poskytnuté tretím stranám na základe právnych predpisov môžu poskytovať len zamestnanci firmy VBC Real na to poverení. V prípade, že sa ktorýkoľvek zamestnanec v súvislosti s pracovnou činnosťou zoznámi so skutočnosťou, ktorá je v zmysle zákona o ochrane utajovaných skutočností, v platnom znení považovaná za utajenú, má povinnosť zachovať o nej mlčanlivosť. Všetky údaje týkajúce sa fyzických osôb sú spoločnosťou a jej zamestnancami získavané, spracovávané a poskytované tretím osobám výlučne v súlade s ustanovením zákona o ochrane osobných údajov, v platnom znení.

Sponzorstvo a dary
Žiadny zamestnanec neposkytuje obchodným partnerom neprípustné výhody za účelom získania zákazky. To platí aj voči zástupcom štátnej správy. Takéto konanie je postihované trestným zákonom. Dohody s tretími stranami, ako napríklad s poradcami, maklérmi, sponzormi, zástupcami či inými sprostredkovateľmi nesmú byť zneužívané k tomu, aby na ich základe mohli byť poskytované výhody iným osobám, vrátane zástupcov verejnej správy či zamestnancov zákazníka. VBC Real neposkytuje žiadne dary, ani sponzoring politickým stranám, ani jednotlivým politikom. Výnimku z tejto zásady môže v mimoriadnych prípadoch schváliť len predstavenstvo.

Hospodárska súťaž a obchodná transparentnosť
Zamestnanci dodržujú pravidlá slušnej a otvorenej súťaže a nepristupujú ku konaniu, ktoré by mohlo viesť k porušeniu pravidiel súťaže či trestného práva. Všetky obchodné transakcie sú príslušnými zamestnancami VBC Real prehľadne a úplne dokumentované v súlade s platnými právnymi predpismi a vnútornými dokumentmi spoločnosti.