VBC Real

aktualne aktualne aktualne

Zamestnanci VBC Real si uvedomujú skutočnosti, že základným cieľom ich práce je prosperita spoločnosti VBC Real a preto si efektívne a načas plnia pokyny nadriadených vydané v súlade s právnymi predpismi a dodržiavajú zásady spolupráce s ostatnými zamestnancami. Pri svojej práci hlavne dodržiavajú zásady politiky akosti, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a politiky ochrany životného prostredia.

Majetok VBC Real používajú len k dosiahnutiu stanovených cieľov, chránia ho pred zneužitím, poškodením, stratou, krádežou alebo zničením a neodkladne konajú opatrenia k odstraňovaniu zistených alebo hroziacich škôd.

Predpokladom kvalitného plnenia úloh je aj aktívna a efektívna komunikácia a spolupráca pri riešení pracovných úloh. Otvorená a vzájomná informovanosť o všetkom, čo môže mať vplyv na kvalitu a úspešnosť, ako práce každého jednotlivca, tak aj práce celého kolektívu. Bazírujeme na uplatňovaní princípov tímovej práce.

Vzťah k zákazníkom a obchodným partnerom
Predpokladom pre úspešný rozvoj spoločnosti je rovnako vystupovanie navonok s cieľom udržania doterajších a získania nových zákazníkov a obchodných partnerov. Dbáme na udržanie dobrého mena spoločnosti VBC Real a využívame skúsenosti, znalosti miestnych podmienok, orientáciu na domácom a zahraničnom trhu, spolu s technológiami a kompetenciami celosvetovo pôsobiacich firiem. Zákazníkom ponúkame komplexné zabezpečovanie ich potrieb a so všetkou starostlivosťou chránime všetky informácie o nich.